స్నేహితుడి అమ్మ

హల్లో ఫ్రెండ్స్ నేను ఈ సైట్ కి కొత్త.నేనెప్పుడూ కథలు రాయలేదు. మొదటిసారి రాయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను. మీరందరు నన్ను ఎంకరేజ్ చేస్తారని ఆశిస్తూన్నాను.

నా మొదటి ప్రయత్నాంగా 'స్నేహితుడి అమ్మ ' అనే కథ రాస్తున్నాను. పేరుకు తగ్గట్టే ఒకడు తన స్నేహితుడి అమ్మను దెంగడమే..ఈ కథ .

మీ సజెషన్స్ కోసం ఎదురుచూస్తుంటాను.

An Orgy With Mom

An Orgy With Mom

Outwardly, suburbia maintains the straitlaced middle-class look that belies the social ferment behind closed doors.

There is the secret use of drugs, fed by the marijuana syndrome. There is the river of alcohol flooding from door to door under the euphemism of social drinking. Then, of course, there is the advent of swinging and illicit sex. All in the spirit of good clean fun. But where does the fun stop and degradation begin? When one excess leads to another--and another--to what? When the children set as a pattern for their own life style what already is the norm at home?

This is the story of one family in one neighborhood in one city, Anywhere U.S.A. The Regis family--Bob, Janice, their son Timmy and Debbie, the girl to whom they want to be a foster family. It is startling as a mirror of a way of life behind closed doors. No facade. No regrets. Indeed, for them it is the norm.

The norm... For the Regis family, yes. And how many other families like them?

A novel of fiction for entertainment. A page of our restless society as food for serious thought.

-The Publisher

Mom and the Boys in the Band

1980s hot mom helps out son's band.

Dog Bikers' Gang Bitch

Anal, gangbang, blowjobs, cum swallowing, consensual sex

DAVID AND MOM

An extreme love, where it will end?

Waring : this story is not for soft-heart people

The Burning Train

A Wonderful Journey of too Hot N Sexy Mom.

This story is not completely mine, some i read, some i wrote, some others wrote, and this will keep going.... end is decided to this story, lets see how how we reach there.

A Different Party

Sunita steps into a world which existed only in fantasies.

Suneetha's Group Sex

A group sex.

Suneetha seduced her boyfriend

My Wife was Gangbanged on Our Honeymoon

She was not virgin so let her enjoy with many

My Wife My Office Mate

I had to produce my wife for my job.

If you like, the story please say, so on my mail [email protected] or [email protected]

My Wife Was Fucked in a Boat

My wife had become tigress now.

If you like, the story, please say so via mail [email protected] or [email protected]

Arranged Four Studs For My Wife

I had this dream always to get outsiders to fuck my wife.

If you like the story do write on mail [email protected] or [email protected]